Moniammatillinen yhteistyö intervallikuntoutujien parhaaksi 

Hoivahenkilöstön ja terapeuttien yhteistyö 

Hoivahenkilöstön ja terapeuttien yhteistyö on parhaimmillaan kaikkien arkea sujuvoittavaa, sekä tarjoaa intervallikuntoutujille oikea-aikaista ja vaikuttavaa tukea arjessa. Intervallikuntoutujat ovat lyhytaikaisilla eli intervallihoivajaksoilla käyviä henkilöitä. Intervallijaksoille tullaan usein omaishoitajan loman ajaksi tai niiden avulla tuetaan kotona asumista. Kuntoutujat saavat jaksoilla hoivaa ja kuntoutusta moniammatilliselta henkilöstöltä. Moniammatilliseen henkilöstöön kuuluvat esimerkiksi sairaanhoitajat, lähihoitajat ja fysioterapeutit. 

Moniammatillisessa yhteistyössä huomioidaan toisten vahvuudet ja osaaminen, sekä hyödynnetään niitä kuntoutujien parhaaksi. Moniammatillisesti keskustellen luodaan kuntoutujille kuntouttavaa hoitosuunnitelmaa jakson ajalle tarpeen mukaan. Yhteistyötä hyödynnetään usein etenkin kuntoutujien päivittäisen liikkumisen osalta. Moniammatillisesti yhteistyössä kuntoutujan kanssa keskustellaan esimerkiksi, mikä on paras siirtymistapa ja apuväline kuntoutujalle sekä häntä avustavalle henkilöstölle juuri sillä hetkellä. Sharman ja Klocken (2014) mukaan asiakaslähtöinen moniammatillinen vuorovaikutuksellinen yhteistyö parantaa hoidon laatua sekä henkilöstön tyytyväisyyttä työssä. 

Intervallikuntoutujan toimintakyvyn tukeminen jaksoilla ja kotona 

Intervallijaksojen aikana kuntoutujien toimintakykyä tuetaan moniammatillisesti mahdollistamalla aktiivinen ja toiminnallinen arki sekä tarkastelemalla kuntoutujien hyvinvointia useasta eri näkökulmasta. Hoitohenkilöstöllä on iso rooli arjen toiminnallisuudessa ja liikkumisessa, mutta fysioterapeuttia hyödynnetään matalalla kynnyksellä. Arjessa pyritään valitsemaan mahdollisuuksien mukaan rollaattorin kanssa liikkuminen pyörätuolin sijaan sekä mahdollisimman kuntoutujaa aktivoiva tapa siirtyä vaikkapa vuoteesta pyörätuoliin istumaan. Kuntoutujien odotetaan osallistuvan arjen toimistoihin aktiivisesti heidän omien voimavarojensa mukaan. Kuntoutuja saa kuitenkin itse päättää osallistumisestaan. Siirtymistilanteissa pyritään myös ottamaan huomioon, kuinka kuntoutuja on tottunut tekemään asiat arjessaan kotona. Osallistuminen on fyysisen toimintakyvyn lisäksi erityisen tärkeää myös psyykkiselle ja kognitiiviselle toimintakyvylle. 

Arkisten toimintojen lisäksi intervallikuntoutujien toimintakykyä tuetaan fysioterapeuttien ja hoitohenkilöstön toteuttamalla ryhmätoiminnalla ja yksilöllisemmillä tuokiolla. Fysioterapeuttien ryhmämuotoiseen kuntoutukseen kuuluvat esimerkiksi tuolijumpat ja kuntosaliryhmät. Yksilöllinen kuntoutus koostuu mahdollisuuksien mukaan toimintakykytestauksesta sekä noin 5 – 15 minuutin mittaisista liikkumis- ja toimintakykyä tukevista harjoitteista. Liikkumis- ja toimintakykyä tukevia yksilöllisiä harjoituksia voivat olla esimerkiksi kävely- ja seisomaannousuharjoittelu. Hoitohenkilöstö toteuttaa lisäksi kuntoutujien kanssa kognitiota ja psyykkistä toimintakykyä tukevaa toimintaa mm. bingon ja tietovisailun avulla. Mieltä ja kehoa virkistetään lisäksi mahdollisuudella ulkoilla päivittäin. 

Yksilöllisempää kuntoutusta ja harjoittelua tarvitseville intervallikuntoutujille suositellaan tarpeiden mukaan räätälöityä yksilöfysioterapiaa intervallijakson ajalle. Yksilöfysioterapiassa voidaan esimerkiksi keskittyä liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tai toteuttaa lonkkamurtuman jälkeistä kuntoutusta. Moni kuntoutujista myös kaipaa yksilöllistä hetkeä, jossa kiireettömästi otetaan juuri hänen tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja ongelmat huomioon. 

Kuntoutus jatkuu myös kotona kuntoutujien, omaisten, hoivahenkilöstön ja terapiahenkilöstön yhteistyössä. Ulkopuoliset toimijat kuitenkin ovat usein eri henkilöitä kuin intervallijakson aikana. Asiakkaat voivat käydä kotoa käsin fysioterapeutin vastaanotolla tai fysioterapeutti voi tulla heidän luokseen kotiin. Suurimmalla osalla intervallikuntoutuksen asiakkaista käy myös kotihoito kotona auttamassa, mikä hoitaa kuntoutusta omalta osaltaan esimerkiksi arkiliikkumisen osalta. Tarvittaessa kuntoutuvat voivat myös saada intervallijaksolta kotiohjeita itsekseen tai omaisen kanssa tehtäväksi. Ohjeissa huomioidaan kuntoutujan toimintakyky ja ympäristö sekä käytettävissä oleva välineistö. Kotiohjeiden sopivuutta ja tehokkuutta seurataan uuden intervallijakson koittaessa. 

Moniammatillinen intervallikuntoutus 

  • Tehokasta ja oikea-aikaista 
  • Asiakaslähtöistä  Yksilö- ja ryhmämuotoista
  • Arjessa tapahtuvaa 
  • Yhteistyössä omaisten kanssa 
  • Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet huomioivaa

Fysiogeriatria toteuttaa intervallikuntoutusta Espoon Leppävaarassa Mainiokoti Kristiinassa. 

Teemme koti- ja hoivakotikäyntejä Uudenmaan alueella, ja palvelupisteemme löydät täältä

 

Kirjoittaja:
Sari Olkkola

Fysioterapeutti,
Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja

 

Lähteet:

  • Sharma U. & Klocke D. 2014. Attitudes of nursing staff toward interprofessional in-patientcentered rounding. Journal of Interprofessional Care 28(5), 475–477
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email