Målet med fysioterapi för äldre alltså geriatrisk fysioterapi är att främja den äldre personens rörelse- och funktionsförmåga samt livskvalitet genom att stödja självständig aktivitet i dennas egen livsmiljö utgående från resurser. Geriatrisk fysioterapi har verkan och grundas på evidensbaserad kunskap från forskning.

Vi erbjuder äldre, veteraner och minnesjuka rehabiliterande fysioterapi och fysioterapiövningar som stöder funktionsförmågan som stöd för en smidig vardag.

Du kan påbörja fysioterapi genast även utan läkarremiss. Särskilt vid minnessjukdom är det bra att påbörja individuell fysioterapi så tidigt som möjligt, då det sker betydande försämring av rörelse- och funktionsförmågan när minnessjukdomen framskrider. När rehabilitering och uppföljning påbörjas genast, kan man fördröja försämring av funktionsförmåga och påverka välbefinnandet långvarigt.             

 

Fysioterapibesökens innehåll

Fysioterapi inleds alltid med individuell bedömning. Vi kommer överens med klienten om individuella, betydelsefulla och ändamålsenliga mål som vi tillsammans strävar mot. Ifall klienten har remiss grundar vi diskussionerna och planerna på de mål som läkaren ställt för fysioterapin. Vi följer upp verkningarna av fysioterapin samt förverkligandet av fysioterapi- och rehabiliteringsplanen. Vid behov uppdaterar vi planen så att den noggrannare motsvarar de personliga målen.

Geriatrisk fysioterapi kan omfatta övningar för muskelstyrka och rörlighet, balansövningar, gångövningar, minnesövningar, kognitiva övningar samt olika slags smärtlindrande behandlingar, såsom manuell behandling eller fysikaliska behandlingar. Fysioterapeuten fungerar som tränare samt särskilt med minnessjuka som igångsättare av övningar och uppmuntrare.

 

Fördelar med fysioterapi

Helhetsomfattande, geriatrisk fysioterapi förebygger och fördröjer bevisligen försämringen av funktionsförmågan och hjälper att leva självständigt längre. Fysioterapi hjälper särskilt då när en äldres funktionsförmåga och förmåga att klara sig i vardagen har försämrats. Orsaker till försämringen kan bland annat vara:

 • Fall och frakturer 
 • Operationer
 • Sjukdomar i stöd- och rörelseorgan
 • Störningar i hjärnans blodcirkulation
 • Störningar i minnet och i de kognitiva funktionerna
 • Progressiva neurologiska sjukdomar
 • Andra kort- och långtidssjukdomar

I dessa situationer är de konkreta fördelarna av rehabiliterande fysioterapi och motion bland annat:

 • förbättrad muskelstyrka, vilket underlättar och förbättrar vardagsfunktionerna
 • ökad blodcirkulation, vilket aktiverar hjärnan och fördröjer demenssjukdomarnas progression
 • bättre humörtillstånd och självkänsla, vilket minskar depression
 • förbättrad balans, vilket minskar risken för fall
 • minskning i beteendesymtom hos minnessjuka
 • ökat välbefinnande även för anhöriga och anhörigvårdare

Bäst slutresultat uppnås då fysioterapin är regelbunden, långvarig, och målinriktad. 

 

Tillgången till vår fysioterapi

Ni betjänas av fysioterapeuter, massör och lymfterapeut som specialiserat sig inom rehabilitering av äldre på våra verksamhetsställen eller i klientens egen hemmiljö, vare sig det är i hemmet eller på vårdhem.

Vi strävar efter bestående klientrelationer och kontinuitet. Våra sakkunniga fysioterapeuter betjänar våra klienter året runt, även under sommaren och på helgdagar. Tidpunkten för fysioterapibesöket kan man flexibelt komma överens om i enlighet med klientens önskemål och livsrytm. 

 

Kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss!

Vi hjälper våra klienter att rehabiliteras och att motionera. Fråga närmare eller boka tid på vårt servicenummer 09 392 2302.